Vizsgahelyszín: CONTROLLTraining Továbbképző Központ Kft.
Cím: 1027., Budapest, Csalogány u. 23.

Árak:

  • Regisztrációs kártya kiváltása 5500 Ft
  • Vizsgadíj: 1800Ft/vizsga

Az alábbiakban az ECDL vizsgák általános tájékoztatója olvasható:

Hallgatói tájékoztató az ECDL vizsgák lebonyolításáról
A tájékoztató az ECDL vizsgaközpontok működési szabályzata alapján készült, a benne foglaltak kötelezően betartandók.


1. Általános tudnivalók
A vizsgázó az ECDL rendszerbe történő regisztrációkor okmányként kezelendő vizsgakártyát kap, amelyre adatait a vizsgaközpont vezeti fel. A kártya kiállításával egyidőben a jelölt a vizsgakártyához tartozó, az adminisztrációs rendszerből nyomtatható ECDL regisztrációs adatlapon aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a központi ECDL-adatbázisba a vizsgázók között történő nyilvántartás céljából bekerüljenek. A regisztrációs adatlapot 14 éven aluli vizsgázó esetében a szülőnek/gondviselőnek is alá kell írnia.
A vizsgakártya az első vizsga dátumától számított 3 évig érvényes, lejárta után új vizsgakártyát kell váltani és az addig teljesített vizsgákat meg kell ismételni.
A közoktatási intézményekben tanuló diákok a modulvizsgákat 3 év helyett az első vizsga teljesítésétől számított 4 éven belül teljesíthetik. Ez a lehetőség csak azon diákokra vonatkozik, akik közoktatási keretek között készülnek fel a vizsgákra és az általános vagy középiskolai évek alatt teljesítik a 7 modulvizsgát. Ilyen esetben a 7 sikeres vizsgát igazoló vizsgakártya ECDL Irodába küldésekor a vizsgaközpontnak mellékelnie kell a vizsgázó iskolája által erről kiállított igazolást. (Az ECDL (Select) START megszerzésére a rendelkezésre álló idő mindenkinek 3 év.)
A regisztráció megtörténte után a hallgató jogosult bármelyik akkreditált vizsgaközpont meghirdetett vizsgájára jelentkezni.
A vizsgán használandó szoftver a hallgató által választható, az adott vizsgaközpont akkreditált szoftverei közül.
Egy teremben egy időben párhuzamosan több modulból is lehet vizsgáztatni, azonban az egyes modulvizsgák kezdési és a befejezési ideje egymástól nem térhet el: a vizsgát minden modulból azonos időben kell elkezdeni, illetve befejezni.
Egy vizsga ideje 45 perc (kivéve: ECDL CAD, ahol 60 perc a rendelkezésre álló idő, illetve a fogyatékkal élők vizsgái, ahol az adható idő 90 perc), így egy napon több vizsga is letehető, azonban közöttük legalább 20 perc szünetet kell tartani.
A vizsgakártyát a jelöltnek minden vizsgára el kell hozni, anélkül vizsgázni nem lehet.
Amikor a vizsgakártya betelt, azaz a hallgató minden vizsgakötelezettségének eleget tett, a vizsgaközpont elismervény ellenében azt a vizsgázótól átveszi 3 napon belül továbbítja a NJSZT ECDL Irodájába. Az Iroda a kártyán szereplő adatokat összeveti a központi nyilvántartásban szereplő vizsgaadatokkal, majd kiállítja az ECDL bizonyítványt.
A bizonyítványt az ECDL Iroda a vizsgakártya leadásakor megjelölt címre küldi meg.

2. A vizsga lebonyolítása
Az ECDL vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak be kell mutatnia személyazonosításra szolgáló okmányát (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél, 14 éven aluliak esetében érvényes diákigazolvány) és érvényes vizsgakártyáját.
Amennyiben a vizsgára legalább 4 fő jelentkezik, a vizsgát a vizsgaközpont köteles megtartani.
A vizsgák megkezdése előtt a vizsgabiztos ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát és tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközökről, valamint a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményéről. Ezt követően kiadja a vizsga feladatait.
Segédeszköz nem használható, a teremben a vizsgázó által elérhető távolságban táska, mobiltelefon stb. nem lehet, a mobiltelefonokat a vizsga idejére ki kell kapcsolni.
A vizsgázók számára a vizsgaközpont pecsétjével ellátott lapokat kell biztosítani, a vizsga során csak ezekre szabad dolgozni. Kivételt képez az 1. modul (IKT alapismeretek), amelyből a vizsgáztatás automata vizsgaszoftverrel történik: itt mind a feladatlap összeállítását, mind az értékelést a szoftver végzi.
A rendelkezésre álló időbe a feladatok ismertetésének ideje, illetve a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, meghibásodás, stb.) kieső idő nem számítható bele.
Ha a vizsgázó befejezte a feladat(ok) kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, a nála lévő összes feladat- és munkalapot és/vagy a megoldást tartalmazó információhordozót átadja a vizsgabiztosnak értékelésre, aki ráírja a beadás időpontját, és ellátja kézjegyével.
Az idő lejárta után beadott dolgozatok érvénytelenek, ebben az esetben a vizsgát meg kell ismételni.
A vizsga ideje alatt a vizsgázók a termet nem, illetve csak rendkívül indokolt esetben hagyhatják el.
A teremből a vizsgázó semmilyen, a feladatokkal és azok megoldásával kapcsolatos anyagot nem vihet ki.
A vizsga közben a vizsgázók egymással egyáltalán nem, a vizsgáztatóval is csak kivételes esetben kommunikálhatnak, amennyiben a kérdés nem a feladatok megoldására vonatkozik. A vizsgázó a feladat megoldásához tanácsot és segítséget nem kérhet, és nem kaphat.
A vizsgabiztos, amennyiben szabálytalanságot észlel, a vizsgát (vagy az érintett személy vizsgáját) azonnal felfüggeszti: elveszi a dolgozatot, ráírja az elvétel okát, és aláírja. A vizsgázót a teremből kiküldi, és a szabálytalanságról 48 órán belül értesíti az NJSZT ECDL Irodáját. Az esetet az ECDL Akkreditációs Bizottság megvizsgálja, és döntéséről a vizsgaközpontot és az érintettet írásban értesíti.
Ha a vizsgázó a számára esedékes vizsgaidőpontban nem jelenik meg, számára új időpontot kell biztosítani. A vizsgadíj-fizetési kötelezettségről ebben az esetben a vizsgaközpont saját hatáskörében dönt.
Az ECDL vizsga nyelve Magyarországon a magyar, illetve ha erre a vizsgaközpont lehetőséget biztosít, egyéb idegen nyelv, elsősorban angol.
Magyar nyelvű vizsga esetén a feladatlapokat a vizsgaközpontok a mindenkori könyvárusi forgalomban is kapható, hivatalos ECDL vizsgapéldatárból állítják össze, minden modulnál az abban szereplő kritériumok alapján. A CAD, ill. az ECDL Advanced modulok vizsgafeladatbankja nem nyilvános, az illetékes vizsgaközpont az adott vizsgára a vizsgafeladatokat titkos vizsga-feladatgyűjteményből választja ki.
Az angol nyelvű vizsgák feladatait a nyilvános forgalomban szintén nem lévő európai feladatgyűjteményből választják ki.

3. A vizsga értékelése
A vizsgafeladatok értékelését a vizsgabiztos végzi az ECDL követelményei alapján. A vizsgázó – fiatalkorú vizsgázó esetén a gondviselő is – a kijavított dolgozatot a vizsgaközpont által meghatározott időben megtekintheti. A sikeres vizsgákat egyenként, a vizsgakártyán erre megjelölt helyen a vizsgaközpont igazolja, a "MEGFELELT" minősítés beírásával. A sikertelen vizsgákat a vizsgakártyára nem vezetik fel.

A pótláshoz az újabb 1800 Ft-ot önállóan kell majd befizetni a vizsgát megelőző héten.